Projekt „Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii”

TTA Techtra bierze udział w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”
Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”
Schemat 1.4.2 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne. Projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 

Tytuł realizowanego projektu:

„Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii.”

 

Celem działania jest zwiększeni międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Listę pozytywnie ocenionych wniosków można znaleźć na stronie – czytaj więcej.