Program "SZYBKA ŚCIEŻKA"

TTA Techtra bierze udział w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój",
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł realizowanego projektu:  "Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego".

INNOWACYJNA_GOSPODARKA_LONG.pngUE EFRR_pol.png

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „Szybka Ścieżka”:

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Listę pozytywnie ocenionych wniosków można znaleźć na stronie NCBiR.

Informacje o otrzymanym w ramach Programu  wsparciu zostały upublicznione m.in. w czasie wystąpień na konferencjach: